ANUNȚ PUBLIC – concurs de proiecte de management pt. ocuparea postului de Manager la Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Rm. Vl.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  RAMNICU VALCEA

ANUNT PUBLIC – concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii  „Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea

Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează, la sediul său din str. G-ral Praporgescu,  nr. 14, Râmnicu Vâlcea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009,cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru  aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, concursul de proiecte de management pentru Filarmonica  „Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea, instituție aflată în subordinea   Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Condiţii de participare:

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 2. b) are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. c) are studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei:

– Domeniul fundamental de ierarhizare  – Ştiinţe umaniste şi arte; ramura de ştiinţă – Muzică; conform prevederilor H.G. nr.615/2017 privind modificarea si completarea H.G. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018;

 1. d) are vechime în specialitatea studiilor, menţionate la lit. c), de minimum 5 ani;
 2. e) are experienţă în domeniul activităţii manageriale de minimum 3 ani sau specializări în domeniul managementului (1;
 3. f) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 4. g) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile;
 5. h) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi de soluţionare a contestaţiilor, elaborate în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Dispoziţia de primar nr. 1100/2018, după cum urmează:

CALENDAR DE DESFASURARE:

 1. 03.04.2018 aducerea la cunostință publică a:

Condițiilor de participare la concurs;

Caietului de obiective;

Bibliografiei;

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management;

Datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului.

 1. 24.04.2018 data limita de depunere a proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;
 2. 25.04.2018 – 26.04.2018, selecția dosarelor;
 3. 27.04.2018,anunțarea candidaților privind selecția dosarelor;
 4. 28.04.2018 – 08.05.2018,analiza proiectelor de management – prima etapă;
 5. 09.05.2018,aducerea la cunoștință candidaților a notei obținute la prima etapă și afișarea acesteia la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea;
 6. 10.05.2018, susținerea proiectelor de management in cadrul unui interviu – a doua etapă;
 7. 11.05.2018, proba scrisa de departajare, după caz;
 8. 11.05.2018, aducerea la cunoștință candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului și afișarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea;
 9. 14.05.2018 – 15.05.2018,depunerea contestatiilor
 10. 16.05.2018,aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului, în situația în care nu au fost depuse contestații;
 11. 16.05.2018 – 17.05.2018, soluționarea contestațiilor, după caz;
 12. 18.05.2018 aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului prin afisare la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea.

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun,la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea, str.G-ral Praporgescu, nr.14, Râmnicu Vâlcea până la data de 24.04.2018,ora 16,30 la Registratură – Centrul pentru Informarea Cetățenilor – parter.

Dosarul de concurs conţine:

Plicul A:

 1. a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
 2. b) copie după actul de identitate;
 3. c) curriculum vitae (model European);
 4. d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări (2;
 5. e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
 7. g) copia carnetului de muncă şi, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator), conform modelului anexat;
 8. h) declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – c) O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
 9. i) declaraţie pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, conform modelului anexat;
 10. j) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de management, conform modelului anexat.

 

Atenţie! DOSARELE INCOMPLETE VOR FI ELIMINATE.

 

Plicul B: PROIECTUL DE MANAGEMENT

Sub sancţiunea eliminării din concurs, proiectul de management trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris, prezentat în dosar cu şină, şi în format electronic (CD), fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (ex. motouri etc.).

Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica  „Ion Dumitrescu” din subordinea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, vor redacta proiectele de management în maximum 80 de pagini, inclusiv anexele (format A4, marginile paginii: stânga: 2,5 cm, dreapta: 2 cm, sus: 2 cm, jos: 2 cm), cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului de 12 pentru textul de bază şi de 14 pentru titluri, fără pasaje subliniate, bold sau italic (se aplică şi titlurilor, capitolelor, subcapitolelor), distanţa dintre rânduri de 1,5.

Distanţa dintre rânduri solicitată se va folosi şi în tabele, reprezentări grafice etc.

Se vor folosi obligatoriu diacriticele specifice limbii române.

Paginile vor fi numerotate în partea dreaptă jos, începând cu prima pagină.

Eventualele fotografii, grafice, prezentări în Power Point sau alte prelucrări de imagine vor fi incluse obligatoriu în anexe.

Proiectul de management va avea obligatoriu titlul: ,,Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”  Râmnicu Vâlcea”.

Proiectul de management va fi salvat pe CD, în format pdf. Proiectul de management trebuie să respecte întocmai structura din Caietul de obiective, precum şi numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor.

La întocmirea propriei analize (socio-culturale, a activităţii instituţiei etc.) se vor păstra subtitlurile din Caietul de obiective, analiza constând în interpretarea datelor de către candidat în vederea extragerii informaţiilor relevante, necesare în construirea propunerilor privind conducerea şi dezvoltarea instituţiei.

Proiectele manageriale care nu respectă condiţiile de mai sus vor fi eliminate din concurs, în etapa de selecţie.

La depunerea dosarului de concurs, copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoţite obligatoriu de traduceri legalizate.

Regulamentul concursului şi Caietul de obiective se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea (www.primariavl.ro)

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, telefon 0250/731016, int. 127  Direcția Resurse Umane  (luni-joi între orele 8:00-16,30; vineri între orele 8:00-14:00).

 

 (1 Condiţia de pregătire sau experienţă în management poate fi substituită de pregătirea  în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural, manager organizatii/instituții publice etc.) sau experienţă în conducerea unei instituţii, companii, organizaţii neguvernamentale etc., dovedită prin adeverinţă.

(2 În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă ţară, trebuie să fie însoţite de dovada recunoaşterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări cu termenul de valabilitate expirat.

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR,

Mircia GUTĂU

DOCUMENTE ATAȘATE : 

Anunt public – concurs de management Filarmonica Ion Dumitrescu 2018

Dispoziție primar – Caiet de obiective – Regulament de organizare și desf. a concursului

Declaratie înscriere concurs proiecte de management

Declaratie pe propria raspundere care atesta ca persoana nu a desfasurat activitate de politie politica

Declaratie pe propria raspundere care atesta ca persoana nu a fost destituita din motive imputabile

Declaratie pe propria raspundere renuntare functie de conducere

Model adeverinta vechime

 

 • Newsletter

  Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi lunar programul filarmonicii.

 • Contact

  Adresă: Calea lui Traian Nr. 138 B Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

  Telefon/Fax: +40 350 80 30 36

  Agenția de bilete: + 40 350 80 09 49

  Email: office@filarmonica-valcea.ro